Ojeté pneumatiky vhodné k protektorování nejsou odpad !!

„Konečné řešení“ odpadů- konec podnikání?

A neb jak nevylít  vaničku i s dítětem

Bipaver je zástupcem 11 národních asociací členských států EU, sdružujících společnosti podnikající v oblasti obnovování ojetých pneumatik. Představuje tak významný podíl malých a středních podniků podnikajících v této oblasti.
Bipaver je všeobecně považován za nejvíce aktivní a vlivné obchodní sdružení zastupující národní asociace výrobců protektorů a jejich dodavatelů.

Valné shromáždění Bipaver konané v roce 2013 v Bologni jednomyslně přijalo návrh na jasnou definici legislativy upravující postavení protektorování s cílem zajistit stabilní legislativní rámec pro bezpečné pokračování podnikání v této oblasti, případně definovat obnovu ojetých pneumatik jako samostatný obor..

Úvod

Za poslední desetiletí se definice odpadů nezměnila, ani politické diskuze o konečném řešeni problematiky odpadů se neblíží zájmu výrobců protektorů. V členských zemích EU, s výjimkou Itálie, použitá definice odpadu je v rozporu s objektivním zájmem ekonomicky efektivní a životní prostředí chránící metody obnovy ojetých pneumatik protektorováním. 

Zbytečné papírování a administrativní zátěž , problémy s vývozní činností, licenční problémy v místní, regionální a mezinárodní dopravě. Stručně řečeno, namísto podpory metody s významnou přidanou hodnotou pro společnost, jsou vytvářeny překážky.

Bipaver je pověřen jménem svých členů a posláním , aby pokračoval v úsilí o  konstruktivní úpravu právních předpisů, které budou podporovat racionální využití ojetých pneumatik.

Problém

Především  kvalitní kostry komerčních pneumatik  jsou základní surovinou pro protektorování. Jakmile je ojetá pneumatika demontována z vozidla, je podle současných právních předpisů, (s výjimkou Itálie) považována za odpad.

  • Má-li demontovaná pneumatika hloubku dezénu odpovídající předpisu a je nabízena jako ojetá „z druhé ruky“ – není odpad.
  • Když vlastník pneumatiky neprojeví úmysl se pneumatiky zbavit také není považována za odpad…
  • Ale pokud nakoupíte ojetou pneumatiku s úmyslem její obnovy, pak je to odpad !

Pro zásobování protektoroven jsou kostry nakupovány po celé Evropě, formou přímého nákupu, nebo ze systému vnitrostátních systémů zpětného odběru. Ve většině případů jsou tyto kostry považovány za odpad a obchodování je tak komplikováno se všemi nevýhodami, které pravidla pro nakládání s odpady přináší.

Podle názoru Bipaver,(též podle „selského rozumu“) nelze považovat za odpad kostru kterou lze obnovit -  má svou ekonomickou hodnotu a měla by být považována za surovinu. Až v okamžiku kdy „kvalifikovaný inspektor“ vyhodnotí kostru jako nevhodnou k protektorování, stane se odpadem a měla by být využita v souladu s evropskou a národní legislativou pro nakládání s odpady.

Bipaver je toho názoru, že je v zájmu společnosti aby političtí představitelé zabývající se tvorbou právních předpisů řešili problematiku kvalifikace ojeté pneumatiky pro zajištění kontinuity využití její „nespotřebované“ hodnoty. Prodloužení životnosti pneumatiky je příspěvkem oboru k udržitelné společnosti.

Proces protektorování je velmi šetrný k životnímu prostředí. Běhoun (dezén) se opotřebovává rychleji než kostra, kterou lze dále používat. S ohledem na bezpečnost silničního provozu a technologické požadavky protektorování, kostra musí splňovat řadu kvalitativních požadavků. Právě hodnocení kvality koster je jedním z největších problémů v oblasti protektorování.

Příspěvek protektorování k udržitelnému rozvoji spočívá zejména ve snížení emise odpadů a významné úspoře surovin a energií. Na výrobu nové pneumatiky pro nákladní automobil se spotřebuje cca 100 litrů ropy a 69 kg jiných materiálů.

Na obnovu protektorováním se pro stejnou pneumatiku spotřebuje cca 30 litrů ropy a 15 kg jiných materiálů. Proto se uhlíková stopa snižuje z 220 kg emisí CO2 na pouhých 39 kg (vztaženo též ke spotřebě energie).

Kvalita původní, originální kostry určuje kvalitu protektorovaných pneumatik. Provozní parametry protektoru na kvalitní kostře, jsou srovnatelné s novou pneumatikou.
Původ kostry
Jak již bylo zmíněno získání kvalitní kostry - zejména v dobách krize - je těžký a složitý proces. Většina protektoroven nakupuje kostry od obchodních společností aktivních nejen v Evropě, ale po celém světě.

V některých členských státech je protektorování  součástí právně vymezeného systému zpětného odběru ojetých pneumatik.

V praxi jsou uplatňovány tyto způsoby zajištění koster pro protektorování  :

  • Protektorování na kostry dodané zákazníkem.
  • Výměnný systém – protektory za kostry
  • Nákup koster od dopravců, nebo obchodních společností, protektor prodáván jako hotový výrobek.
  •  

Je zřejmé, že kontrola kostry určuje  výslednou kvalitu obnovené pneumatiky.

Pravidla pro kvalitativní shodu a sjednocení podmínek protektorování byla shrnuta a zapracována do „certifikačního“předpisu EHK OSN. V přípravě těchto dokumentů sehrál Bipaver důležitou roli.  13. března 2006 schválila Evropská rada směrnici EHK OSN R108 ( pneumatiky pro osobní automobily) a EHK OSN R109 ( Komerční pneumatiky- nákladní ) a jejich konverze EU 2001/509/ES , 2001/507/ES resp. povinné legislativy , 2006/ 443 / ES .
Pro další informace Pravidla odst. EHK OSN .

Posouzení kvality
Kontrola, zda je ojetá pneumatika vhodná k protektorování začíná vizuální kontrolou.        Tato předběžná kontrola probíhá během procesu příjmu, nebo nákupu ojeté pneumatiky. Po doručení předběžně zkontrolovaných ojetých pneumatik do provozovny jsou testovány na specializovaných zařízeních, která umožní odhalení i skrytých vad. Kontroly provádí inspektoři s dlouholetými zkušenostmi a dokonale seznámení s požitím a výstupy testovacích zařízení.

Vizuální prohlídkou lze zjistit stáří pneumatiky, vady způsobené nesprávným použitím, např. deformace bočnic způsobené jízdou na podhuštěné pneumatice a dále mechanické poškození – průrazy, mechanické a tepelné poškození patky atd.

Nicméně, vizuální kontrola, ani tlaková zkouška nezjistí skryté vady v konstrukci pneumatiky – separace jednotlivých vrstev, poškození patních lan. K odhalení skrytých vad se využívají přístroje pracující na principu ultrazvuku a nově též s využitím elektronické  sherografické kamery, (Shearographu). Využití těchto technologií spolu se zavedenými systémy řízení jakosti umožňují obnovovat pneumatiky v kvalitě odpovídající nové pneumatice. Výsledky jednotlivých kontrol jsou protokolovány a zákazník tak dostává úplnou informaci o kvalitě protektoru, který může být obnovován opakovaně.

Předpisy EHK OSN R108 a R109, záruka kvality
Oprávnění obnovovat ojeté pneumatiky je podmíněno homologací podle směrnicí OSN ECE R108 (Osobní automobily) a R109 (Nákladní automobily).Seznam certifikovaných protektoroven je uveden na stránkách Bipaver : www.bipaver.org. Každý protektor je identifikován číslem na boční straně pneumatiky. Například: E4 109R-000008.

Kde E4 (ECE Symbol pro Nizozemsko) představuje zemi, schválení typu, číslo certifikátu protektorovny 109R-000008. Tato značka zaručuje, že protektorované pneumatiky splňují bezpečnostní a kvalitativní požadavky  nové pneumatiky

protektorovací techniky
Obnovovány jsou jen pneumatiky které prošly  výše popsanou kontrolou a u nichž nebyly  zjištěny vady vylučující možnost obnovy.

V praxi se využívají v zásadě dvě technologie protektorování – tzv. studená metoda při níž dochází k obnově běhounu a tzv. teplá metoda umožňující obnovu od patky k patce.
 

Studená metoda

V první fázi je odrásán (odstraněn) zbytek dezénu a jsou opraveny drobné vady. Na takto připravenou pneumatiku se nabalí nevulkanizovaná guma, která vytvoří ideální adhezní můstek. Nový běhoun je oříznut na délku odpovídající obvodu pneumatiky a nabalen. Moderní nabalovací stroje jsou vybaveny laserovým naváděcím systém, který zaručuje absolutní přesnost umístěná běhounu. Takto připravená pneumatiky je umístěna do vakuové obálky. Podtlak zajišťuje dokonalé přitlačení nového běhounu na podklad. Obálka se umístí do autoklávu, kde při teplotě 110-115°C probíhá vulkanizace.

Teplá metoda

Postup přípravy ojeté pneumatiky k protektorování je stejný jako při použití studené metody. Na připravenou kostru se nabalí běhounová směs a u osobních pneumatik  též bočnicová páska. Vulkanizace probíhá v lisu při tlaku cca 1,5 Mpa a teplotě 140-150°C

Na konec procesu se provádí výstupní kontrola  s cílem zajistit kvalitu a bezpečnost obnovené pneumatiky .

Jsou protektorované pneumatiky, stejně dobré jako nové pneumatiky ? Odpověď zní  ANO , a mnohem efektivnější.
 

Používání  protektorovaných pneumatik znamená :
• Nižší náklady na kilometr
• Vynikající kvalita
• Udržitelný produkt
• Ekologicky šetrný výrobek
• A co je nejdůležitější : bezpečnost silničního provozu .
 

Konstrukce a technologie výroby nových pneumatik všech významných výrobců zaručuje možnost tyto pneumatiky opakovaně obnovovat. V Evropě používá protektory polovina dopravců, v USA 2/3 dopravců. Nevyužívání protektorů znamená zřeknutí se možnosti snižování provozních nákladů. V kategorii „nákladních“ pneumatik jsou též pneumatiky pro prostředky hromadné přepravy osob  – autobusy.

Zakázková výroba
Ve velkém rozsahu a se stejnou garancí snížení nákladů při zachování všech požadavků na bezpečnost, jsou protektorováním obnovovány nejen“ nákladní“ pneumatiky, ale také pneumatiky pro letadla, traktory, zemních stroje a pneumatiky pro osobní vozidla. Jedinou  podmínkou je, kvalitní kostra..
 

Shrnutí
Poukazem na podstatu a přínosy obnovování ojetých pneumatik argumentujeme pro vyjmutí ojetých pneumatik z režimu nakládání s odpady. Kvalifikovaní „inspektoři“ na základě svých zkušeností, a s využitím moderních technologií mohou rozhodovat o využitelnosti ojetých pneumatik – jedině ojetá pneumatika, jejíž stáří a míra poškození neumožňuje bezpečnou protektorování je odpadem. Akceptování tohoto závěru přispěje ke snížení vzniku odpadů, zachová kontinuitu oboru, přispěje k úsporám materiálů a energií.

Jak již bylo zmíněno, političtí představitelé kteří se zabývají legislativou pro udržitelný rozvoj by problematiku kvalifikace ojetých pneumatik měli podpořit a vytvořit pro tuto aktivitu závazný předpis.

Bipaver  v rámci řešení „End of Waste“ nabízí další rozvoj certifikace výrobců protektorů v Evropě, což je podmínkou, že jejich produkce bude splňovat podmínky obnovy ojetých pneumatik stanovené  směrnicemi EHK OSN.

 

Kde končí možnost obnovy, vzniká odpad.